Poczta

Firma Perfect-NET w Grudziądzu realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności Perfect-NET poprzez unowocześnienie bazy teleinformatycznej” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś. 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu jest jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa , służącej udostępnianiu sygnału sieci Internet oraz świadczenie usług telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

 

Zasięg sieci nadawczej Perfect-NET- przed realizacji projektuDocelowo realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • zwiększenie powierzchni objętej zasięgiem sieci dystrybuującej sygnał Internet do klientów firmy Perfect-NET ze 140km2 do 280km2, tj. o 100%.
 • kompleksowej modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiająca dostęp do sieci z prędkością 30Mbps/klienta (z możliwością dalszego powiększenia przepustowości), w każdym punkcie sieci (obecnie 10Mbps)
 • udostępnienia symetrycznych połączeń sieciowych klientom w każdym punkcie sieci,
 • świadczenia przez Perfect NET usług telefonicznych dotychczasowym i przyszłym klientom z wykorzystaniem technologii VoIP 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim i świeckim na terenie gmin: Grudziądz, Gruta, Stolno, Łasin, Rogóźno, Świecie nad Osą oraz Miasta Grudziądza, w następujących miejscowościach: Trzebiełuch, Grudziądz, Wałdowo Szlacheckie, Wielkie Lniska, Nowa Wieś, Mokre, Piaski, Sztynwag, Dusocin, Mełno, Dąbrówka Królewska, Salno, Gruta, Słup, Boguszewo, Gołębiewko, Szczepanki, Łasin, Święte, Białochowo, Linowo, Dolna Grupa.

 

Zasięg sieci nadawczej Perfect-NET- po realizacji projektuBezpośrednim produktem przedmiotowego projektu jest:

 • budowa i montaż 14 masztów antenowych o wysokościach od 2 do 24m;
 • montaż 107 zestawów antenowych z antenami kierunkowymi, sektorowymi i dookólnymi o sile sygnału od 16 do 32dB, wraz z infrastrukturą informatyczną towarzyszącą.
 • montaż serwera VoIP (obsługa do 500 abonentów).
 • doposażenie głównej serwerowni przedsiębiorstwa w w urządzenia UPS oraz klimatyzację.

 

Wartość przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

Całkowita wartość inwestycji: 230.167,33zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100gr)

W tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 110.551, 00 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100gr)
 • Budżet Państwa: 19.509,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych 00/100gr)
 • Wkład własny: 55.740,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100gr) 

 

Zdjęcia z poszczególnych lokalizacji realizacji przedmiotowego projektu